You CAN Install Luminance HDR on Ubuntu

The Quick Easy Guide to Installing Luminance HDR on Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu and ...